Κατατέθηκε νομοσχέδιο σύναψης συμβάσεων χρήσης αεροσκαφών για την διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Γιατί η ιδιωτικοποίηση των αεροδιακομιδών βλάπτει σοβαρά την υγεία
7 Ιουνίου, 2020

Η σύναψη συμβάσεων χρήσης αεροσκαφών για την διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών από το ΕΚΑΒ θα γίνεται μέσω ιδιωτικών δωρεών, μίσθωσης και επίταξης έως τις 30/09/2020.

Κατατέθηκε σήμερα 3/6/2020 το σχέδιο νόμου  το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις για την αεροδιακομιδή ασθενών» στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Με την υπό κύρωση σύμβαση

Α) τροποποιείται η από 3.6.2019 επιμέρους σύμβαση δωρεάς μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, προμήθειας εξοπλισμού με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ.

Η δωρεά περιλαμβάνει δύο αεροσκάφη της TEXTRON AVIATION τύπου KING AIR B 350C και δυο ελικόπτερα τύπου AW109 TREKKER της εταιρείας Leonardo S.P.A.

Τα εναέρια μέσα μετά από την παράδοσή τους, θα φιλοξενούνται σε βάσεις αεροδιακομιδών, τις οποίες λειτουργεί το ΕΚΑΒ σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία. Επιπλέον, τα εναέρια μέσα και ο εξοπλισμός τους θα παραμείνουν στην πλήρη κυριότητα του Υπουργείου Υγείας και στη χρήση του ΕΚΑΒ, ως αρμόδιου κρατικού φορέα παροχής υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, αποκλειστικά για τη διακομιδή βαριά ασθενών σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή τη μεταφορά γιατρών για παροχή πρώτων βοηθειών σε βαριά ασθενείς.

Β) Παρέχεται επίσης, για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30η.9.2020, η δυνατότητα διάθεσης αεροσκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων για αεροδιακομιδές ασθενών, ιδίως αυτών που πάσχουν από κορωνοϊό COVID-19, ενόψει των αυξημένων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την τουριστική περίοδο.

Προβλέπεται η χρήση αεροσκαφών και λοιπών εναέριων μέσων:

α) μέσω ιδιωτικών δωρεών και

β) μέσω μίσθωσης.

Σε περίπτωση μη διάθεσης ή ανεπάρκειας των διαθέσιμων εναέριων μέσων μεταφοράς, λόγω του πλήθους και της αυξημένης συχνότητας περιστατικών αερομεταφοράς ασθενών, προβλέπεται

γ) η δυνατότητα επίταξης ιδιωτικού εναέριου.

Η ευθύνη του συντονισμού της αεροδιακομιδής αναλαμβάνει το ΕΚΑΒ, το οποίο υποστηρίζει τη διενέργειά της με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό (ιατρούς και διασώστες).

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου δεύτερου

Με το δεύτερο άρθρο προβλέπεται, κατ’ αντιστοιχία του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (A’ 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), για την επίταξη σκαφών, η διαδικασία κάλυψης των αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν σε νησιωτικές περιοχές ανά την επικράτεια για μεταφορές δια αέρος ασθενών, ιδίως των νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 παρέχεται, για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30η.9.2020, η δυνατότητα διάθεσης αεροσκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων για αεροδιακομιδές ασθενών, ιδίως αυτών που πάσχουν από κορωνοϊό COVID-19, ενόψει των αυξημένων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την τουριστική περίοδο.

Παράλληλα, ρυθμίζεται μία σειρά διαδικαστικών και οργανωτικών ζητημάτων για τη διενέργεια της αεροδιακομιδής. Προβλέπεται η χρήση αεροσκαφών και λοιπών εναέριων μέσων: α) μέσω ιδιωτικών δωρεών, με κάλυψη από το Ελληνικό Δημόσιο των συναφών εξόδων, καύσιμης ύλης, τελών συντήρησης και ασφάλισης και β) μέσω μίσθωσης, με πρόβλεψη αποζημίωσης χρήσης ή και αμοιβής. Προς τον σκοπό αυτό διαμορφώνεται από το ΕΚΑΒ κατάλογος των διαθέσιμων προς σύμπραξη αεροσκαφών, κατάλληλα διαμορφωμένων για τη διενέργεια των αεροδιακομιδών, με κριτήρια για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης την αμεσότητα της παροχής υπηρεσίας και τη χαμηλότερη προσφορά. Σε περίπτωση μη διάθεσης ή ανεπάρκειας των διαθέσιμων εναέριων μέσων μεταφοράς, λόγω του πλήθους και της αυξημένης συχνότητας περιστατικών αερομεταφοράς ασθενών, προβλέπεται η δυνατότητα επίταξης ιδιωτικού εναέριου μέσου από τα εγγεγραμμένα στον κατάλογο, για τα οποία θα καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης, καθώς και αμοιβή χειριστή.

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι την ευθύνη του συντονισμού της αεροδιακομιδής αναλαμβάνει το ΕΚΑΒ, το οποίο υποστηρίζει τη διενέργειά της με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό (διασώστες, πλήρωμα). Αντίστοιχη δυνατότητα συνδρομής ως προς την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό παρέχεται στις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες. Ως ανώτατο χρονικό διάστημα για τη διενέργεια της επίταξης ορίζονται οι τρεις (3) μήνες.

Με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας, με απόφασή τους, να προσδιορίζουν αναγκαίες διαδικαστικές λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο κάλυψης των πάσης φύσεως εξόδων αεροδιακομιδής, τον τρόπο κατάρτισης του καταλόγου από το ΕΚΑΒ, τα κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας, την αμοιβή για τη μίσθωση χρήσης σε περίπτωση μίσθωσης εναέριων μέσων, την αποζημίωση χρήσης σε περίπτωση επίταξης, καθώς και κάθε άλλο συναφές διαδικαστικό ζήτημα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

FLIGHT REQUEST